Privacyverklaring SKS fysiotherapie manuele therapie en actieve revalidatie

Versie: 1.4, 8 maart 2024

Privacyverklaring downloaden

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van SKS fysiotherapie. (Verder te noemen SKS). In deze verklaring verschaft (SKS) informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen (Patiënt / cliënt ) in het kader van de dienstverlening en websites van SKS. SKS gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (“Wabpvz”), schept voorwaarden voor het op een veilige manier elektronisch uitwisselen en inzien van medische gegevens. De systemen die SKS fysiotherapie gebruikt voldoen aan de wetgeving. Bij vragen kunt u ons hierover benaderen via de bekende communicatie kanalen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd 08-04-2024. Bij wijzigingen wordt u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die SKS verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, zorg vraagstukken, producten, het gebruik van de app en/of het bezoeken van onze websites.

Door het invullen van een al dan niet digitaal aanmeld formulier afnemen van onze diensten en/of producten, het gebruiken van de app en/of het bezoeken van onze websites geeft u toestemming aan SKS om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan SKS verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

SKS maatschap voor fysiotherapie , gevestigd aan Thorbeckelaan 201, Transportweg 8, Rondgang 99, allen te Assen, Zuides 50 b te Rolde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4078260 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

Aanmeld gegevens voor behandelen
Authenticatienummers
Personalia
- Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam)
- Geslacht
- Geboortedatum
Locatiegegevens
- Woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres
Verzekeringsgegevens
Verwijsgegevens
De klacht
- Tijdsduur aanwezigheid
- Omschrijving klacht
- Blessure locatie
Eerdere behandeling bij SKS
Voorkeur behandelaar
- Man / vrouw
Voorkeur planning
Sportclub

Verzameldoelen en bijbehorende gegevens
Inschrijving nieuwe patiënten / cliënten (betrokkenen)
- Personalia
De inschrijving van nieuwe patiënt / cliënt (betrokkenen)
Identificatie van aangemaakte accounts en de beveiliging hiervan
- Inloggegevens account
Verzenden facturen en verstrekken vragenlijsten tbv het zorg proces verstrekken informatie die relevant is ten aanzien van het zorgproces.
- Woonadres
- E-mailadres
Voor de juiste plaatsing bij specialistische en of specifieke zorg, juiste koppeling van gegevens van de app, website en aan het EPD Systeem
- Gegevens binnen de technische omgeving van het Systeem
- Websitegegevens
Voor het doen van wetenschappelijk onderzoek
- Geanonimiseerde gegevens

Websites, apps en systeem Bezoekers

Ip-adres
Surf- en klikgedrag
Cookies (zie hieronder) zoals Google Analytics
Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina's.
Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en inhoud bericht)

Verzameldoelen

Binnen de App, website en/of het systeem van SKS worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat SKS bovenstaande gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u of uw zorgverzekeraar aan SKS is een wettelijke/contractuele/noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met SKS te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met SKS aan te gaan.

Communicatie

Via de website, onze, sociale media op de telefoon kunt u contact zoeken met onze medewerkers en kunt u vragen stellen. Om vragen te beantwoorden gebruiken we uw contactgegevens. We registreren hoe vragen in onze systemen. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben onze medewerkers toegang toch centraal opgeslagen gegevens binnen onze systemen.

Onze websites zijn beveiligd om misbruik en cybercrime te voorkomen. SKS medewerkers die uw persoons gegevens op grond van hun rol of functie kunnen inzien, zijn op grond van hun arbeidsovereenkomst verplicht deze geheim te houden.

Maak gebruik van sociale media om met ons te communiceren, dan kan SKS is niet instaan voor de bescherming van de gegevens die u via (onbeveiligde) sociale media met ons deelt. Wij delen geen vertrouwelijke informatie met nu via onbeveiligde sociale media. Wees voorzichtig met apparaten die je gebruikt voor onlinediensten en mobiele apps en tref zelf de nodige beveiligingsmaatregelen.

Sociale media en andere gegevens die met ons deelt

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op sociale mediasites, kunnen bepaalde persoonsgegevens met SKS worden gedeeld als u gebruik maakt van sociale media. Wij ontvangen dan bijvoorbeeld mijn naam, geboortedatum. Voor meer informatie over welke gegevens wij ontvangen en het aanpassen van de door u ingestelde voorkeuren, raden wij aan onze website privacy beleid van de betreffende sociale media aanbieder te raadplegen.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. SKS maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

SKS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Adwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google nalezen en hiernaast het specifieke privacybeleid van Google Analytics. SKS heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan SKS te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. SKS heeft hier geen enkele invloed op. SKS heeft google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Nogmaals, dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. SKS mag zelf bepalen hoelang zij persoonsgegevens bewaart. Na afloop van een bewaartermijn verwijdert, anonimiseert en/ of archiveert SKS de persoonsgegevens. In specifieke gevallen kunnen we uw gegevens nog wel langer bewaren bijvoorbeeld de afwikkeling van een klacht of lopende juridische procedure.

Betrokkenen kunnen op ieder gewenst moment verzoeken hun Account te verwijderen of de gegevens binnen het Account wijzigen.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van 20 jaar inzake EPD(conform WGBO 1 jan 2020). Hoelang we de gegevens opslaan bepalen we aan de hand van de volgende criteria:
- Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO artikel 7:455)
- Fiscale bewaarplicht

SKS kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van SKS verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?

Het is mogelijk dat SKS bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:
Verwijzers: artsen specialisten
- Relevante rapportage van het behandelproces
Administratief verwerker
- Toegang tot NAW, financiële gegevens - Spot on Medics (SoM) Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) - Helpdeskmedewerkers - Thuisoefenprogramma, Physitrack fysio workout - Toegang tot: naam, e-mail en geboortejaar.
Wetenschappelijke onderzoekinstellingen, Qualify / LDF / LDK /Zorgtopics
- Toegang tot geanonimiseerde gegevens en statistieken
Wetenschappelijke onderzoekinstellingen, Qualify / LDF
- Toegang tot geanonimiseerde gegevens en statistieken
IT-partner voor hosting en onderhoud website, app, systeem
- Toegang tot systeem gegevens
Overige derden voor de uitvoering van de activiteiten van SKS zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor SKS en heeft SKS de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien SKS hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. SKS zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

SKS gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorisce maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals:
Beveiligingssoftware tegen virussen en ingestelde firewall.
SSL-verbinding, uw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kunt u zien aan de adresbalk "https" en het hangslotje in de adresbalk.
Gebruik van ZorgMail ( VANAD Enovation voldoet met de ISO 27001, ISO 27799 en NEN 7510 aan de laatste normen van informatiebeveiliging in de zorg).
Zivver, securemail.

Doorgifte buiten de EU

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. SKS zal bij doorgifte van uw persoonsgegevensbuiten de Europese Economische Ruimte passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Een Account kan door de betrokkene op ieder gewenst moment worden opgezegd. Binnen het Account kunnen betrokkenen tevens de door hun opgegeven informatie wijzigen.

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring en het privacy beleid kunnen worden gewijzigd. De actuele versie staat online. Wij adviseren u dit statement en blijft daarom regelmatig te raadplegen.

Dit document is op 8 maart 2024 vastgesteld door de maten van SKS-fysiotherapie en is voor het laatst gewijzigd op 21 oktober 2023.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:
SKS fysiotherapie
Correspondentie adres:
Thorbeckelaan 201
9402 DA Assen
info@sks-fysiotherapie.nl
0592 - 343910 (voor informatie en vragen)