REGELS & WETGEVING

Wij vragen u:
Bij de eerste behandeling uw identiteitsbewijs mee te nemen.

Uw afspraakkaartje elke behandeling mee te nemen.

Uw verzekeringpolis na te lezen wat betreft het aantal behandelingen wat vergoed wordt door de verzekeraar.

Wanneer u uw afspraak niet na kunt komen, deze 24 uur van tevoren af te zeggen. Anders zijn wij helaas genoodzaakt 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling als gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Acceptatie dat een stagiaire de behandeling bijwoont of (deels) uitvoert onder supervisie van de stagebegeleider(s). Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dat aangeven bij uw fysiotherapeut.

U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut. SKS Fysiotherapie heeft een contract met alle verzekeraars, wat inhoudt dat rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd wordt.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2015 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed

Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Klik hier om te zien om welke aandoeningen het gaat. De eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden wel vergoed uit de basisverzekering. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Daar er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Onderstaand zijn de regels weergegeven:
1. Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
2. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
3. Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
4. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
5. De cliënt dient zich aan de instructies van de medewerk(st)er te houden. Dit houdt in dat bij therapie met gebruik van apparaten de cliënt de apparatuur niet eigenhandig instelt. Gebeurd dit wel en er doet zich een calamiteit voor is de praktijk hier niet verantwoordelijk voor.
6. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in de praktijk of buitenterrein (auto, fiets).
7. Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
8. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Ook medische keuringen vallen onder de WGBO. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische zorg nodig hebben.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. De bewaartermijn zoals vermeld in de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) van persoonsgegevens van patiënten is 20 jaar.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:
1. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
2. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
4. Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
5. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, conform de geldende klachtenregeling binnen de KNGF, kenbaar maken.
6. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 20 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Privacyverklaring

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar deze werkt. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.

Ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u ook een gesprek met één van de maatschaphouders aanvragen. Mocht u het nodig achten, is het tevens mogelijk het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in te schakelen. Ook kunt u via het keurmerk fysiotherapie een klacht indienen bij de klachtencommissie en daarbij vragen om bemiddeling. De voorzitter van de klachtencommissie beslist of uw kwestie in aanmerking komt voor bemiddeling. Zie hiervoor de site van keurmerk fysiotherapie, klachtenregeling.

SKS Fysiotherapie

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen.

Bij ons kunt u zich online aanmelden voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen.

Maak hier een afspraak!

Openingstijden